Công Trình hệ thống 1000l/h – nghệ an – đã hoàn thành